พุทธมงคลอานิสงส์

พุทธมงคลอานิสงส์

By หลวงพ่อชุมพล พลปญฺโย

  • Release Date : 2004-12-05
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.96 MB

Description

พุทธมงคลอานิสงส์ หนังสือเล่มนี้ตั้งใจพิมพ์ขึ้นมาเพื่อแจกเป็นธรรมทานโดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจะปลูกศรัทธาให้ผู้อ่านได้เกิดความศรัทธาเคารพบูชาที่ลึกซึ้งต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้พบว่า ถ้าสอนธรรมะให้แก่คน ๒ คนเท่า ๆ กัน แต่ถ้านาย ก. มีความศรัทธาและเคารพต่อพระพุทธเจ้ามาก ส่วนนาย ข. มีความศรัทธาและเคารพต่อพระพุทธเจ้าน้อย ผลที่ออกมาจะปรากฏว่า นาย ก. นั้นจะรับธรรมะได้มาก ส่วนนาย ข. จะรับธรรมะได้น้อย ฉะนั้นจึงแสดงให้เห็นว่า ความศรัทธาความเลื่อมใสนั้นมีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าแห่งปัญญาทางธรรม ศรัทธาจึงเป็นบันไดขั้นต้นของเส้นทางการบรรลุธรรม เพราะเหตุนั้นนั่นเอง ธรรมะหมวด พละ ๕ อินทรีย์ ๕ จึงเอาศรัทธาวางขึ้นหน้าเป็นข้อแรก ธรรมะหมวด อริยทรัพย์ ๗ ก็เอาศรัทธาวางตั้งต้นข้อแรกเช่นเดียวกัน

พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเคารพนับถือมากมาย ได้กล่าวแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมไว้ว่า ถ้าเราอยากจะให้ธรรมะหมวดไหนบังเกิดขึ้นที่ใจเรา ให้เอาข้อแรกของธรรมะหมวดนั้นมาเจริญให้มาก เดี๋ยวธรรมะข้ออื่นในหมวดนั้นจะบังเกิดขึ้นในใจเราครบทุกข้อไปเอง อย่างเช่น โพชฌงค์ ๗ ธรรมะที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ ได้แก่ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ธรรมะหมวดนี้จะเห็นว่าขึ้นต้นด้วยสติ ก็ให้เราเจริญสติมาก ๆ ธรรมะอีก ๖ ข้อก็จะตามมาจนครบเอง อีกตัวอย่างก็คือ บารมี ๑๐ ทัศ ประกอบด้วย ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ก็ให้ผู้ต้องการสั่งสมบารมี บำเพ็ญทานมาก ๆ เดี๋ยวบารมีอีก ๙ ข้อจะตามมาเอง ซึ่งจากประสบการณ์ที่มีอยู่เล็กน้อยของข้าพเจ้านั้น เห็นว่าวิธีการนี้ใช้ได้ผลในภาคปฏิบัติจริง ๆ

ดังนั้น ธรรมะ ๓ หมวดสำคัญที่ขึ้นต้นด้วยศรัทธานั้น ก็ทำให้เราต้องมาเน้นความสำคัญของศรัทธา ไม่อาจละเลยไปได้ พละ ๕ คือธรรมะที่เป็นกำลังของผู้ปฏิบัติธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา ส่วนอินทรีย์ ๕ คือธรรมะที่เป็นใหญ่ ได้แก่ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา เช่นเดียวกัน สำหรับอริยทรัพย์ ๗ คือธรรมะที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐ ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ จาคะ ปัญญา ธรรมะหมวดทั้ง ๓ หมวดนี้ มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ มีศรัทธาอยู่หน้า มีปัญญาอยู่ท้าย นั่นแสดงว่า ศรัทธาเป็นผู้จุดชนวนให้ลามไปถึงปัญญานั่นเอง ฉะนั้นจึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ท่านสาธุชนจะเสริมสร้างศรัทธาให้บังเกิดแก่กล้าไพบูลย์ในจิตตน เพราะว่าธรรมะที่จะเกิดตามมาต่อจากศรัทธานั้น จะมีอีกมากมายหลายข้อ

keyboard_arrow_up