พุทธวจน จากพระโอษฐ์

พุทธวจน จากพระโอษฐ์

By BIS and Technology co., Ltd.

  • Release Date : 2013-09-14
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 1.15 MB

Description

พุทธวจน จากพระโอษฐ์ นิพพานเป็นอย่างไร
ไม่กำหนัดใน เบญจขันธ์ ด้วยปัญญาอันชอบ
สังโยชน์ ๕
รู้แจ้งซึ่ง เจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติ
วิธีปฏิบัติ ถึงนิพพาน
สติปัฏฐาน ๔
เมื่อ “เธอ” ไม่มี !
สัมมัปปธาน ๔
ธาตุสี่ อินทรีย์ ๕
พละ ๕
โพชฌงค์ ๗
อริยสัจสี่ และ อริยมรรคมีองค์ ๘
อานาปานสติ

Reviews

  • Book

    5
    By Mustwearthat, buttakul70
    The best religion book that I've ever read. Thanks to The Lord Buddha.

keyboard_arrow_up