Sấm Giảng Phật Giáo Hoà Hảo

Sấm Giảng Phật Giáo Hoà Hảo

By HUỲNH PHÚ SỔ

  • Release Date : 2013-07-01
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 2.29 MB

Description

Sấm Giảng Phật Giáo Hoà Hảo Người sáng-lập Đạo Phật-Giáo Hòa-Hảo là Đức
Thầy Huỳnh-Phú-Sổ. Đản sanh ngày 25 tháng 11 năm Kỷ-Mùi (15-01-1920) tại làng Hòa-Hảo, tỉnh Châu- Đốc, một tỉnh xa-xôi giáp biên-thùy Việt-Miên thuộc miền Nam Việt.
Ngài là trưởng nam của Đức Ông Huỳnh-Công-Bộ và Đức Bà Lê-Thị-Nhậm; một gia-đình trung-lưu, nhiều phúc-hậu và nhiều uy-tín với nhân-dân địa- phương.
Thuở nhỏ, vừa học xong đến hết bậc tiểu-học thì đau ốm liên-miên, nên Ngài phải rời nhà trường về dưỡng bịnh. Từ 15 đến 21 tuổi, Ngài không lúc nào dứt được cơn đau và không một lương-y nào trị được.

keyboard_arrow_up