การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง  การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง

การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง

By Buddhadasa Bhikkhu

  • Release Date : 2013-06-25
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 0.03 MB

Description

การปรุงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง การดับเป็นสุขอย่างยิ่ง ปัญญาช่วยให้เห็นความจริง “เช่นนั้นเอง”.
ทีนี้ไม่เด็ดขาด  ต้องไปทำถึงปัญญา.   เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้ว  ก็เอาความเป็นสมาธินั้น  พิจารณาด้วยสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  ที่เราเคยหลงรัก  หลงโกรธ  หลงเกลียด  หลงกลัว  วิตกกังวล  อาลัยอาวรณ์;   เอาจิตที่เป็นสมาธิไปเพ่งดูสิ่งเหล่านั้น  มันก็จะหยุด  หยุดรัก  หยุดโกรธ  หยุดเกลียด  หยุดกลัว  หยุดอาลัยอาวรณ์  หยุดอะไรที่เคยหลงรักยึดมั่นเป็นตัวกู–เป็นของกู  มันก็เฉยไปเสีย.   จิตที่เป็นสมาธิแล้ว  ทำให้เห็นความจริงของสิ่งทั้งปวง. /ท่านพุทธทาสภิกขุ (www.bia.or.th) 

keyboard_arrow_up