Lo Nueng Ko Thueng โหลหนึ่งก็ถึง - คุณธรรม ๑๒ ประการเพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ

Lo Nueng Ko Thueng โหลหนึ่งก็ถึง - คุณธรรม ๑๒ ประการเพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ

By Ajahn Jayasaro

  • Release Date : 2012-06-01
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 8.03 MB

Description

Lo Nueng Ko Thueng โหลหนึ่งก็ถึง - คุณธรรม ๑๒ ประการเพื่อความสำเร็จในการศึกษาวิถีพุทธ คุณธรรมนักเรียน วิถีพุทธ ๑๒ ประการ เป็นกรอบแนวทางในการฝึกฝน อบรมบ่มเพาะคุณธรรมในตัวนักเรียน หรือผู้ที่สนใจศึกษาพัฒนาตนเองตามหลักพระพุทธศาสนา

โรงเรียนทอสีได้ขออนุญาตจากพระอาจารย์ชยสาโรในการรวบรวมพิมพ์หนังสือเรื่องสั้นและ นิทานธรรมะ พร้อมคำอธิบายเรื่องคุณธรรมวิถีพุทธ ๑๒ ประการ รวบรวมจากพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโรในระยะ ๔-๕ ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ คำอธิบายเกี่ยวกับคุณธรรมทั้ง ๑๒ ประการนั้น ได้ถูกค้นคว้าอ้างอิงจากงานนิพนธ์ของเจ้าคุณอาจารย์พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และจากพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชยสาโร

keyboard_arrow_up