අමා දම් රස වෑහෙන ධම්ම පදය

අමා දම් රස වෑහෙන ධම්ම පදය

By පූජ්‍ය කිරිබත්ගොඩ ඤාණානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ!

  • Release Date : 2016-08-11
  • Genre : Buddhism
  • FIle Size : 7.77 MB

Description

අමා දම් රස වෑහෙන ධම්ම පදය යමකවර්ගය, අප්පමාදවර්ගය, චිත්තවර්ගය,පුප්ඵවර්ගය, බාලවර්ගය උපුටා ගන්නා ලද ගාතා සහ ඒවායෙහි නිදාන කතා වස්තූන් ඈතුලත්ය.

keyboard_arrow_up